Hotline

0886 309 707

Email

thanhthaicoop@gmail.com

Mở cửa

Mon - sun: 7AM - 9PM

Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Cà Phê

Tiêu chuẩn cà phê nhân xuất khẩu

Cà phê nhân xuất khẩu có nhiều loại, như robusta, arabica (chế biến ướt, chế biến khô). I. Tiêu chuẩn kỹ thuật cà phê Robusta chế biến khô  1) Tiêu chuẩn …